Belastingdienst controleert leaserijders via kentekenparkeren

Leaserijders die vorig jaar parkeerden op kentekennummer lopen het risico te worden gecontroleerd of ze zich wel houden aan de regels voor privékilometers. De fiscus heeft namelijk de gegevens opgevraagd bij het verantwoordelijke Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV).

Dat schrijft het NRC Handelsblad dit weekend. Hoewel het SHPV, een samenwerkingsverband van gemeenten waar met het kenteken kan worden geparkeerd, heeft beloofd dat alle gegevens van parkeerders binnen acht weken worden gewist, blijkt de organisatie de gegevens toch langer te bewaren in versleutelde vorm.

Het College Bescherming Persoonsgegevens is niet betrokken geweest bij de inrichting van de databank en stelt dat het langer dan acht weken bewaren van de gegevens in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer een automobilist parkeert op kenteken voert hij de gegevens in op zijn mobiele telefoon of in de parkeerautomaat. Parkeercontroleurs kunnen via toegang tot een databank controleren of de automobilist met het desbetreffende kenteken heeft betaald.

[overgenomen van PleinPlus]

Comments { 0 }

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Wat verandert er?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat in per 16 maart 2013. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten op of na 16 maart 2013.

Comments { 0 }

Samenvatting praktische gevolgen BTW-verhoging per 1 oktober 2012

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Het Ministerie van Financien heeft een overgangsregeling gemaakt voor deze verhoging. De belangrijkste praktische gevolgen van deze verhoging zijn:

  • Het tarief van 19% geldt voor alle goederenleveringen en diensten die voor 1 oktober 2012 zijn verricht. Dat is ook het geval als je de factuur op of na 1 oktober uitreikt of als je de betaling op of na die datum ontvangt; deze laatste omzet geef je aan in vak 1c van het aangifteformulier BTW.
  • Het nieuwe BTW-tarief van 21% geldt voor alle goederenleveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 worden verricht. Vanaf 1 oktober 2012 is vak 1b van het aangifteformulier BTW bestemd voor de omzet met betrekking tot het nieuwe BTW-tarief.
  • Indien je als ondernemer, bijvoorbeeld een telecombedrijf, een voorschotfactuur stuurt die betrekking heeft op prestaties na 1 oktober 2012 mag je op deze factuur alvast het nieuwe BTW-tarief van 21% vermelden om te voorkomen dat je een aanvullende factuur moet sturen voor het verschil tussen 19% en 21%. Het BTW-bedrag van deze voorschotfacturen geef je aan in rubriek 1c van het aangifteformulier BTW.
  • Bij doorlopende prestaties, zoals diensten van accountants en advocaten, moet je voor de berekening van de BTW de afrekenperiode splitsen in een periode voor en na 1 oktober.
  • De verhoging van het BTW-tarief heeft geen gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling. De BTW over de jaarwinstmarge 2012 wordt namelijk tijdsevenredig berekend. Dat betekent dat voor 3 kwart van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor 1 kwart het 21%-tarief.
  • Voor de levering van onroerende zaken geldt een speciale overgangsregeling.

Lees voor meer informatie de brochure van het Ministerie van Financien,  die je in de portal aantreft.

Comments { 0 }

Hoogste btw-tarief naar 21% – wat doet Twinfield?

Op 1 oktober 2012 zal het hoge btw-tarief van 19% naar 21% gaan. Deze maatregel zal zorgen voor zo’n 4 miljard euro aan extra belastinginkomsten in 2013. De verhoging van de btw zal gepaard gaan met een overgangsregeling, omdat bedrijven zich moeten kunnen voorbereiden op deze wijziging.

Om de overgang naar het verhoogde btw-tarief te realiseren, heeft Twinfield een inventarisatie uitgevoerd op het huidige gebruik van btw voor administraties die onze klanten op dit moment gebruiken. Twinfield biedt weliswaar standaard inrichtingen van administraties aan, maar klanten kunnen dit naar eigen wens wijzigen.

Deze inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat zowel standaard als klantspecifieke btw inrichting gebruikt wordt. Twinfield zal daarom een tool ter beschikking stellen waarmee de klant zelf eenvoudig – zowel bij de standaard inrichting als bij de klantspecifieke inrichting – de instellingen van het btw-percentage kan wijzigen wanneer het uitkomt. Tevens zal deze tool mogelijkheden bieden om een verdergaande standaardisatie toe te passen op al uw administraties.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de verhoging van het btw-percentage en het moment van beschikbaar komen van de tool en de handleiding.

Comments { 0 }

Gratis advies: gebruik de bankkoppeling

Hieronder een leuk filmpje over gratis. En hoe ver mensen gaan voor gratis. Dit filmpje komt van htpp://deonlineaccountant.com. Het deed mij gelijk ook denken aan een aantal nieuwe klanten die van een ander accountantskantoor zijn overgekomen. Zij boekten nog steeds de bank handmatig in Twinfield in.

Ik vroeg: “Maar waarom is jullie bank niet gekoppeld aan Twinfield? Of lees je de mutaties dan niet in?” Het antwoord was: “kan dat dan?”. Bekijk het filmpje eens en denk gelijk aan de boekhouder/administrateur die nog heel veel werk verricht, terwijl minimaal 80-90% van dit werk geautomatiseerd kan worden.

NB: inmiddels zijn de banken van deze nieuwe klanten uiteraard gekoppeld.

Comments { 0 }

Overgangsregeling verhoging btw-tarief per 1 oktober

De verhoging van het algemene btw-tarief van 19 naar 21 procent per 1 oktober 2012 gaat vergezeld van een overgangsmaatregel. Dat blijkt onder meer uit het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013.

Voor de vraag of een leverancier 19 of 21 procent btw in rekening moet brengen, is volgens het wetsvoorstel het moment van presteren bijna altijd doorslaggevend. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang. Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën met nadere goedkeuringen in de praktische sfeer.
­
Bij de laatste btw-tariefsverhoging, in 2001, hebben dergelijke goedkeuringen het licht gezien. In het bijzonder valt te denken aan de mogelijkheid om al voor 1 oktober met 21 procent btw te factureren voor prestaties die op of na 1 oktober 2012 verricht worden, om te voorkomen dat de extra 2 procent op 1 oktober 2012 moet worden gefactureerd en verwerkt. Bij de vorige tariefsverhoging is deze praktische goedkeuring gebruikt om administratieve problemen te voorkomen.

[Bron: F&A Signalen]

Comments { 0 }

Oprichten BV per 1 oktober makkelijker

De Eerste Kamer heeft vandaag de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ aangenomen. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers met ingang van1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kunnen oprichten. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.

Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

Voor ondernemers die een standaard-BV willen oprichten, passen de statuten op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig.

De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

De inwerkingtreding op 1 oktober biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe BV-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast.

De wet treedt niet in werking voor zover het de bepalingen betreft tot beperking van het aantal commissariaten (een aanpassing van de Wet bestuur en toezicht, Stb. 2011, 275, die nog niet in werking is getreden).

Bron:  Ministerie V&J

 

Comments { 0 }

Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe incassowet in werking. Deze wet bepaalt hoeveel bedrijven en incassobureaus mogen rekenen voor het binnenhalen van onbetaalde facturen. Dit raakt iedere ondernemer. Consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen krijgen meer duidelijkheid over te verwachten incassokosten. De nieuwe wet geldt ook voor bedrijven waarbij incassokosten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, berekend over de hoofdsom. Dit percentage loopt af naarmate de vordering stijgt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een verplichte aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om zonder deze extra kosten te betalen. Van deze verplichte aanmaning wordt verwacht dat bedrijven bewijs van ontvangst door de debiteur kunnen leveren, mocht de vordering voor de rechter komen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

[Bron Graydon.nl]

Comments { 0 }

Kennis: SEPA betekent over op IBAN

De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het nationale en internationale betalingsverkeer. Europa is bezig een gezamenlijke betaalmarkt (Single European Payments Area, SEPA) op te zetten om onderlinge verschillen weg te nemen en handel makkelijker te maken. Zowel consumenten als bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2014 alleen nog betalingen doen en ontvangen volgens SEPA standaarden.

Onderdeel van SEPA is dat iedereen in Nederland gebruik zal gaan maken van het IBAN nummer en de BIC code. Het IBAN nummer  zal uw huidige rekeningnummer vervangen. Het nummer is niet nieuw: u heeft al een IBAN nummer, maar gebruikt het waarschijnlijk alleen bij internationale betalingen. De BIC code is de internationale code van uw bank. Vandaag zal er een publiekscampagne starten om alle Nederlanders bewust te maken van de aanstaande verandering. Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl.

Wat betekent deze verandering concreet voor u en uw gebruik van Twinfield?

De wijzigingen zijn tweeledig. Ten eerste in de stroom van de ondernemer richting de bank. Met de invoering van SEPA worden incasso- en betaalopdrachten binnen Europa gestandaardiseerd. Daarmee vervallen de bestandsformaten die binnen de landen zelf werden gebruikt. Het bestandsformaat Clieop03 vervalt volledig per 1 februari 2014 en BTL91 zal alleen nog gebruikt worden voor niet-euro betalingen.

Van de bank richting de ondernemer zal per 1 februari 2014 het MT940 bestand definitief komen te vervallen. Tot deze datum is het MT940 bestand nog gewoon in gebruik. Twinfield zal de toewijzing van regels uit uw afschrift op basis van het rekeningnummer gaan aanpassen naar toewijzing op basis van IBAN.

Twinfield zal de volgende stappen ondernemen:

1. Introductie van het SEPA betaal-/incassobestand.
2. Introductie van de CAMT bankafschriften import.
3. Uitbreiden van de bankgegevens met IBAN en BIC codes.

Dit alles zal medio 2013 plaatsvinden. Dit omdat Twinfield het proces zo gedegen mogelijk wil laten verlopen en eerst de markt goed in de gaten wil houden. Vanzelfsprekend zal Twinfield de wijzigingen ruim op tijd doorvoeren.

Tot 1 februari 2014 zal de huidige betaalmethode gewoon voldoen.

[Bron: Twinfield.nl]

Comments { 0 }

Kennis: overgangsregeling verwacht bij BTW-verhoging

Bij de verhoging van het normale btw-tarief van 19% naar 21% hanteert de overheid waarschijnlijk een overgangsregeling. Bij eerdere aanpassingen is dat ook gedaan, zo meldt PwC.

Btw-adviseurs van PwC verwachten dat ook in de komende overgangsregeling het moment waarop de te belasten prestatie wordt verricht bepaalt of het oude of nieuwe tarief moet worden gehanteerd. Daardoor wordt een mogelijk btw-voordeel van vooruitbetalingen vóór de verhoging voor prestaties die na de btw-verhoging plaatsvinden, voorkomen.

­De verhoging van het normale btw-tarief naar 21% maakt onderdeel uit van het begrotingsakkoord en moet op 1 oktober 2012 ingaan. Deze verhoging kan een effect hebben op de prijsstelling van producten, maar betekent ook een hogere kostenpost voor bedrijven die geen volledig aftrekrecht hebben. Ook moet de aanpassing worden verwerkt in de boekhoudsystemen.

[Bron: Plein+]

Naschrift:

Het aanpassen van de boekhoudsystemen is niet moeilijk, maar moet wel tijdig worden uitgevoerd. Zorg dat uw administratie bij is. Alleen dan verloopt de aanpassing soepel. Ook iets om rekening met te houden indien u uw administratie uitbesteedt.

Comments { 0 }