Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe incassowet in werking. Deze wet bepaalt hoeveel bedrijven en incassobureaus mogen rekenen voor het binnenhalen van onbetaalde facturen. Dit raakt iedere ondernemer. Consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen krijgen meer duidelijkheid over te verwachten incassokosten. De nieuwe wet geldt ook voor bedrijven waarbij incassokosten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, berekend over de hoofdsom. Dit percentage loopt af naarmate de vordering stijgt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een verplichte aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om zonder deze extra kosten te betalen. Van deze verplichte aanmaning wordt verwacht dat bedrijven bewijs van ontvangst door de debiteur kunnen leveren, mocht de vordering voor de rechter komen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

[Bron Graydon.nl]

Tags: ,

No comments yet.

Post Comment